main-af700-243x268

Topivost pepela ili temperature topivosti pepela predstavljaju  parametre neophodne za kontrolu kvaliteta čvrstih goriva i njima se predviđa da li je određeno gorivo pogodno za neku industrijsku primenu. One se koriste za procenu tendencije uglja da formira klinkere. Stroga kontrola temperature topljenja i ponašanja praškova za livenje ključna je za proizvodnju čelika.

AF700 analizator topivosti pepela automatski prati temperature deformacija uzoraka ugljenog pepela, koksnog pepela, biomase ili praškova za livenje u obliku kupe.

Temperature topivosti (IT (temperatura deformacije), ST (temperatura sinterovanja), HT (temperatura polulopte) i FT (temperatura razlivanja) automatski se određuju pomoću softverske funkcije za raspoznavanje slike.  Kompletna arhiva slika za sve analizirane uzorke može se digitalno čuvati i ponovo učitati radi objektivnog određivanja temperatura.

AF700 pruža automatizovani postupak za ASTM D1857 standardnu metodu ispitivanja topivosti ugljenog i koksnog pepela, ISO540, DIN 51730, kao i za druge analogne standarde.

Jedinistvene prednosti AF700 :

  • Simultana i automatska analiza do 6 uzoraka (ili 12 sa dvostrukom peći)

  • Digitalno slikanje, snimanje i naknadno učitavanje slika

  • Softver za automatsko određivanje temperatura topivosti

  • Metode ispitivanja mogu se unapred definisati prema potrebama korisnika

  • Ugrađeni detektor CO doprinosi bezbednosti u laboratoriji

Za više informacija pogledajte OVDE